مکانیسم درمان با میکرونیدلینگ

مکانیسم درمان با میکرونیدلینگ

  • مقدار مواد روشن کننده پوست را افزایش می­دهد.
  • موجب از سرگیری کارکرد کراتینوسیت می­شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن به) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی­گرداند.
  • همچنین با از سرگیری کارکرد کراتینوسیت، که جذب رنگدانه را بهینه سازی می­کند.
  • فاکتور رشد کراتینوسیت (KGF/FGF7) انتقال ملانوزوم روی کراتینوسیت ها را از طریق تحریک فرایند فاگوسیتوز تقویت می­کند.
  • موجب از سرگیری کارکرد فیبروبلاست می­شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی­گرداند.
  • ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) را به حالت عادی برمی­گرداند. MAPK به وسیله­ی SLF و SCF روی c-KIT تحریک می­شود، HGF روی c-Met، bGFG روی FGFR-1/-2، LIF روی gp 130LIFRAlpha و GM-CSF روی GMCSFR. همه اینها از کراتینوسیت آزاد می­شوند. (MAPK فعال شده موجب افزایش میزان p53 و p53 فسفریل شده در سرین-15 می شود، که منجر به تشکیل رنگدانه بیشتر در سلول های در معرض اشعه فرابنفش می­شود).
  • ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق ET-1، Alpha-MSH، ACTH و PGE2، که از کراتینوسیت آزاد می­شود، را به حالت عادی برمی­گرداند.
  • ملانوسیت های اپیدرم به وسیله­MeGF شبیه bFGF پشتیبانی می­شوند.

منبع: جوان سازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *